Producenci
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Choose your language
 

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów przez LAPTOK.COM SP. Z O.O. . Firma LAPTOK.COM SP. Z O.O. została wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w dniu 23.07.2021 pod numerem NIP 6832116199 i REGON 389518184. Siedziba firmy zlokalizowana jest pod adresem ul. Krakowska 56, 32-020 Wieliczka.

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu, pomiędzy LAPTOK.COM SP. Z O.O., zwanym dalej Sprzedawcą, a składającym zamówienie w sklepie internetowym laptok.com, zwanym dalej Klientem.

Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym laptok.com. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący, oraz Klient są synonimami.

Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez laptok.com jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

 

II. Przedmiot sprzedaży

Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego laptok.com.

Sprzedajemy wyłącznie produkty z wyprzedaży producentów Dell, lenovo, HP typu Outlet* pochodzące z zagranicznej dystrybucji. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym laptok.com są wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania produktów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.

Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego laptok.com.

Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego laptok.com są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.

Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 – 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).

Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:

a. przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata);

b. za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od kuriera;

c. w systemie ratalnym, płatność odbywa się w całości ze środków pochodzących z kredytu, lub leasingu;

d. gotówką przy odbiorze osobistym w siedzibie sklepu;

e. poprzez system płatności elektronicznych.

Akceptując Regulamin, Klient dokonujący zakupu oferowanych produktów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania, oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania, oraz udostępniania organowi podatkowemu, lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119), oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.

Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa dla laptok.com do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia, oraz integralność ich treści.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.

Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej, lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: laptok.com, ul. Krakowska, 32-020 Wieliczka lub elektronicznie na adres sklep@laptok.com. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji, fimla laptok.com traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności za złożone zamówienie w postaci karty płatniczej, lub karty kredytowej, za złożone zamówienie firma LAPTOK.COM SP. Z O.O. dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę LAPTOK.COM SP. Z O.O. kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję kartą płatniczą, lub kredytową jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

W przypadku wyboru przez Klienta formy płatności w postaci transakcji poprzez system płatności elektronicznych, LAPTOK.COM SP. Z O.O. dolicza opłatę za powyższą transakcję w wysokości poniesionych przez firmę LAPTOK.COM SP. Z O.O. kosztów jej zrealizowania, liczoną od łącznej wartości brutto zamówienia z uwzględnieniem kosztów wysyłki. Wysokość naliczonej opłaty za transakcję poprzez system płatności elektronicznych jest każdorazowo wyszczególniona w podsumowaniu zamówienia przed związaniem Klienta umową.

-------

*Czym się różni Outlet od polskiej dystrybucji i jakie są konsekwencje zakupu ?

a. Czas trwania gwarancji fabrycznej producenta biegnie od daty produkcji laptopa/komputera, a NIE OD DATY SPRZEDAŻY. W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny, lub e-mail.

b.    Sprzęt typu Outlet jest serwisowany do skutku i nie podlega wymianie na nowy, bez względu na ilość napraw.

c.    Sprzęt typu Outlet posiada klawiaturę w brytyjskim układzie qwerty UK lub qwerty PL co jest opisane w każdej ofercie i poparte zdjęciami oferowanego towaru.

 

III. Sprzedaż treści cyfrowych

Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).

W umowach o dostarczanie treści cyfrowych LAPTOK.COM SP. Z O.O. działa wyłącznie jako dystrybutor. LAPTOK.COM SP. Z O.O. nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą, a Klientem będącym odbiorcą końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.

Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy Klientem, a licencjodawcą następuje w drodze akceptacji tejże umowy podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku materialnym, LAPTOK.COM SP. Z O.O. odpowiada wyłącznie za wady nośnika. LAPTOK.COM SP. Z O.O. nie odpowiada za wady treści cyfrowych, w szczególności za błędy dostarczonego oprogramowania itp. Za wady dystrybuowanych treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.

W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym, LAPTOK.COM SP. Z O.O. odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika Firma LAPTOK.COM SP. Z O.O. nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Odpowiada za nie licencjodawca.

Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.

Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, lub wizualne, albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

IV. Realizacja zamówienia

Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej laptok.com i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:

a. dokonywania zakupów w sklepie internetowym laptok.com;

b. jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów;

c. jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach;

d. opiniowania sprzętu bez konieczności moderacji i akceptacji z naszej strony;

e. prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego;

f. współdecydowania o wyglądzie i kształcie sklepu laptok.com.

Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link służący do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.

Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.

Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient ma możliwość:

a. wyrażenia swobodnej i odrębnej zgody na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie laptok.com i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Po udzieleniu zgody dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy przez Sprzedającego , oraz informowania o nowych produktach, usługach, oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy laptok.com;

b. powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego laptok.com;

c. może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.

Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, oraz ich poprawiania.

O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy laptok.com. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu laptok.com z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu laptok.com.

Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.laptok.com z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie firmy laptok.com.

W celu zakupu produktów w sklepie internetowym laptok.com należy kliknąć wybrany produkt i dokonać zamówienia.

Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.

Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej, lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.

V. Dostawa

Dostawy produktów zamawianych w Sklepie Internetowym laptok.com realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.

Klient może także odebrać zamówiony sprzęt w punkcie odbioru pod adresem:

laptok.com, ul. Krakowska 56, 32-020 Wieliczka.

Koszt dostawy zakupionych produktów jest wskazany na stronie www.laptok.com .

Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 1 do 10 dni roboczych.

W wypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się z zobowiązania, przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu, oraz za tę samą cenę, lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim wypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.

W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty, lub uszkodzenia.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń sprzętu mogących mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się zgłoszenie reklamacji towaru drogą internetową, lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki.

Podstawą reklamacji jest poprawnie spisany protokół szkody w momencie odbierania przesyłki od kuriera. Spisanie protokołu szkody w późniejszym terminie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem stanu przesyłki w momencie jego odbierania.

W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu produktów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty, lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, firma LAPTOK.COM SP. Z O.O. , może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia – niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

 

VI. Prawo do odstąpienia od umowy

Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie, bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać pocztą na adres siedziby LAPTOK.COM SP. Z O.O. , lub drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@laptok.com.

Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

Termin 15-sto dniowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta, lub wskazaną przez konsumenta osobę trzecią, inną niż przewoźnik.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;

b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta, lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe, wizualne, albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. zawartej w drodze aukcji publicznej;

e. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Część produktów dostępnych w sklepie internetowym laptok.com posiada folie ochronne na elementach najbardziej podatnych na uszkodzenia. Z tego też względu zaleca się nie zdejmować folii ochronnych z tych elementów przez okres 15 dni od doręczenia sprzętu.

Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 15 dni.

W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym produktem zwrotowi podlega cały zestaw.

Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 15 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.

Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Uprawnienia i obowiązki określone w pkt VI. Regulaminu (Prawo do odstąpienia od umowy)  przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu produktów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). LAPTOK.COM SP. Z O.O. informuje, że nie prowadzi sprzedaży produktów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Banki dostępne w usłudze “Pay-by link”

 • mTransfer – mBank
 • Inteligo – PKO BP
 • Bank Pekao
 • Bank PKO – IKO
 • Bank PKO- IPKO
 • Bank Pekao- PeoPay
 • VOLKSWAGEN BANK – POLSKA
 • Bank Zachodni WBK
 • BNP PARIBAS
 • Pocztowy24
 • Deutsche Bank
 • SGB Bank SA
 • GET IN BANK
 • Credit Agricole
 • ING
 • BNP PARIBAS eBGŻ
 • Raiffeisen Bank Polska
 • Eurobank
 • Millennium BANK
 • BOŚ Bank
 • Citi Bank Handlowy
 • Alior Bank
 • PBS Bank
 • NET – Bank Express
 • Toyota Bank
 • PLUS Bank
 • T-Mobile – Usługi bankowe
 • Płatności BLIK

Operatorzy kart płatniczych, dostępnych w usłudze “Płatności Shoper”

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

VII. Reklamacje

Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuję prawo do reklamacji.

W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie, lub drogą elektroniczną.

Po wypełnieniu elektronicznego zgłoszenia mailowego, Klient otrzymuje zwrotnie komunikat informujący o przyjęciu zgłoszenia do rozpatrzenia przez Sprzedającego. Po rozpatrzeniu zgłoszenia reklamacyjnego przez Sprzedawcę, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą dalszą instrukcję postępowania reklamacyjnego.

W celu usprawnienia procedury reklamacyjnej Klientowi, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego i doręczonego za pośrednictwem Internetu, zaleca się, by w ramach takiej reklamacji wysyłał produkt bezpośrednio na adres siedziby Sprzedającego: laptok.com, ul. Krakowska 56, 32-020 Wieliczka.

Klient ma 7 dni od daty zgłoszenia reklamacji na wysyłkę towaru na adres siedziby Sprzedającego. Wysyłka towaru reklamacyjnego po upływie wskazanego terminu może spowodować utrudnienia i opóźnić rozpatrzenie sprawy reklamacyjnej.

Po rozpatrzeniu reklamacji Klient otrzymuje dokumentację serwisową opisującą wynik ekspertyzy serwisowej.

Odbiór reklamowanego sprzętu następuje wyłącznie w miejscu i formie w jakiej towar ten został dostarczony do Sprzedającego.

Rewers wydawany Klientowi (m.in. potwierdzenie nadania przesyłki kurierem) jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu bez sprawdzania danych odbierającego.

Reklamowany sprzęt należy odebrać w terminie 30 dni od powiadomienia Klienta o zakończeniu procedur serwisowych. Jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany w ww. terminie Sprzedający wezwie pisemnie Klienta do odbioru sprzętu w terminie 15 dni od daty doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Sprzedający jest uprawniony do naliczania opłat z tytułu bezumownego przechowywania sprzętu. Opłata ta wynosi 5% aktualnie obowiązującej stawki za 1 m2 powierzchni magazynowej w mieście siedziby sprzedającego naliczanej za każdy miesiąc przechowywania.

Większość produktów oferowanych przez Sprzedawcę posiada gwarancję producenta, importera, lub sprzedawcy. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w ofercie produktu. Powyższe postanowienie nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).

W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w myśl ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U.2016.1823). Klient będący konsumentem uprawniony jest do złożenia swojej skargi m.in. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL. Klient będący konsumentem jest uprawniony do złożenia swojego wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich również za pośrednictwem uprawnionego podmiotu, którym w przypadku firmy LAPTOK.COM SP. Z O.O. jest Inspekcja Handlowa (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595). Ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl